VOA1 The Hits – Voice of America

Listen Live from Washington, D.C.
ฟังเพลงสากล ส่งสัญญาณตรงจากสหรัฐอเมริกา ตลอด 24 ชั่วโมง

Channel 1 VOA 1 The Hits Music Network
We broadcast music to the world like no other — pop, jazz, soul, rock, country and more — via short wave, satellite and radio stations across the planet!

VOA 1 POP MUSIC served 24/7.
Listen All Day, Any Day, Anytime, Anywhere on VOA 1 The Hits.

VOA 1 is the Voice of America’s 24/7 English language music network. Hear the hottest tracks from chart-toppers Beyoncé, Justin Bieber, Drake, Taylor Swift, Harry Styles, The Weeknd, Post Malone, Ed Sheeran, Bruno Mars, Lady Gaga and more.
Nikki Strong
Host of VOA1 The Hits
Shawna Renee
Host of VOA1 The Hits
Larry London
Host of Border Crossings
Channel 2 VOA Global English (click to play)
VOA Global English gives you the latest news and information around the clock.

Channel 3 – VOA Africa (click to play)
VOA Africa features a lively mix of news, talk, health and music programs.
คลิกชมรายการจากสตูดิโอของวีโอเอไทย
Channel 4 – วีโอเอ ไทย VOA Thai (click to watch)

Voice of America ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai Service เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ที่เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำหน้าที่ส่งสัญญานกระจาย เสียงสดตรงจากสหรัฐอเมริกาไปถึงผู้ฟังในประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2485

วีโอเอเป็นองค์กรข่าวระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เผยแพร่ข่าวสารบนสื่อต่างๆ หลายช่องทาง เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทั้งหมดมากกว่า 45 ภาษา ผู้รับข่าวสารของเราอยู่ในประเทศที่เข้าถึงสื่อเสรีได้อย่างจำกัด หรือไม่สามารถเข้าถึงสื่อเสรีได้เลย

วีโอเอมุ่งมั่นที่จะเสนอข่าวที่เป็นความจริง ครอบคลุม และเป็นอิสระ งบประมาณทั้งหมดของวีโอเอมาจากผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน ซึ่งองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน U.S. Agency for Global Media
Let’s Learn English


Loading